Opći pojmovi recikliranja

 • Ambalaža
 • Svi proizvodi (bez obzira na prirodu materijala od kojeg su izrađeni) koji se koriste za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe: od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača pa do korisnika ili potrošača, a može biti:
  • prodajna ili primarna ambalaža – najmanja ambalažna jedinica u kojoj se proizvod prodaje konačnom kupcu;
  • skupna ili sekundarna ambalaža – ambalažna jedinica koja sadrži više proizvoda u primarnoj ambalaži tako da je proizvod pristupačan kupcu u skupini, a može se izdvojiti i uzeti pojedinačno;
  • transportna ili tercijarna ambalaža – zaštitna ambalaža koja omogućava prijevoz, pretovar i rukovanje određenom količinom proizvoda pakiranog samo u prodajnoj ili i u prodajnoj i skupnoj ambalaži; u ovu vrstu ambalaže ne spadaju spremnici (kontejneri) za cestovni, željeznički, prekomorski i zračni prijevoz robe.
 • Ambalažni materijal
 • Svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, metal, višeslojni miješani materijali i drugi materijali.
 • Ambalažni otpad
 • Definiran u kategorijama Kataloga otpada, jest svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke. Ovisno o vrsti, prikuplja se u spremnike ili drugu adekvatnu opremu. Na takvim se spremnicima mora mora vidjeti uputa o načinu odlaganja otpada i informacije o onome tko je odgovoran za pražnjenje. Trgovine koje su dužne preuzimati ambalažu za pića uz povrat dijela cijene ili kaucije kupcu, organiziraju preuzimanje ambalaže na način koji im najbolje odgovara. Osobe ovlaštene za prikupljanje ambalažnog otpada, odnosno osobe ovlaštene za prikupljanje neopasnog i komunalnog otpada, dužne su organizirati prijevoz sakupljenog ambalažnog otpada do osobe ovlaštene za oporabu i zabrinjavanje ili do privremenog skladišta za ambalažni otpad, osim ako to za posebne vrste ambalažnog otpada nije drugačije određeno.
 • Gospodarenje ambalažnim otpadom
 • Skup mjera koje podrazumijevaju „odvojeno skupljanje ambalažnog otpada“ i „obrađivanje ambalažnog otpada“.
 • Obrađivanje ambalažnog otpada
 • Postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.
 • Oporaba
 • Svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe, ovaj pojam obuhvaća i pojam «recikliranje».
 • Povratna ambalaža
 • Ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno koristi u istu svrhu.
 • Recikliranje
 • Ponovna uporaba u proizvodnom procesu, osim uporabe otpada u energetske svrhe.